Özel Röportaj
Giriş Tarihi : 16-12-2014 20:41

İşletmelerde Birey-Örgüt Uyumu Önemli

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman, sağlık sektöründe 246 kişi ile görüşülerek yapılan bir araştırmada birey-örgüt uyumunun sağlanması gerektiğine dikkat çekerek,“Yenilik konusu günümüzde çok önemli bir konudur ve bu konuda farklı sektörlerde yapılacak araştırmalara ihtiyaç vardır.” dedi.

İşletmelerde Birey-Örgüt Uyumu Önemli

İSTANBUL- Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman, 246 hastane çalışanıyla yapılan araştırma sonucunda yenilikçi iş davranışının iş üretkenliğine olan etkisini araştırdıklarını ifade ederek, “yenilikçiliğin her sektörde önemli olduğunu vurgulamak, hem de bu tip araştırmaların az yapıldığı, kendine özel bazı niteliklere sahip olan sağlık sektörünü ele alarak literatüre bu yönde katkıda bulunmak istedik.” dedi.

Sağlık sektöründe yenilikçi iş davranışının iş üretkenliğine olan etkisini araştıran Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman, araştırmanın detaylarını ve ortaya çıkan sonucu Boğaziçi Gündem Gazetesine anlattı.


- Sayın Şişman, çalışmanızın amacı ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Çalışmamız hastanelerde, yenilikçi iş davranışının iş üretkenliği ile olan ilişkisinde birey-örgüt uyumunun rolünü tespit etmek amacıyla yapıldı. Bilindiği gibi post-modern yönetim, bilgi çağı, iletişim çağı dediğimiz günümüzde rekabet oldukça yoğun yaşanıyor. Bu yoğun rekabet ortamında işletmelerin sürekliliklerini devam ettirmeleri yeni fikirler, yeni hizmetler ve yeni üretimler ile rakiplerinden sıyrılarak ön plana geçmelerini sağlayacak. Bir başka değişle günümüzde artık bir işletmenin varlığını sürdürmesi ve örgütsel amaçlarına etkili-verimli bir şekilde ulaşması için yenilikçi olması bir zorunluluk haline gelmiştir. Tabi burada yeniliği ortaya koyacak ve uygulayacak olan yine işletmede çalışanlar olduğu için, çalışanların yenilikçi iş davranışı niteliğine  sahip olması önemli bir konu.

BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN SAĞLANMASI ÇOK ÖNEMLİ
 
-Hocam yenilikçi iş davranışı ne demek. Biraz açar mısınız?

Yenilikçi iş davranışı kısaca işletme yararına faydalı olacak fikir-düşüncelerin bilinçli şekilde oluşturulması ve uygulanmasıdır. Tam bu noktada bireyin fikirlerini ortaya çıkaracağı bir işletme ortamının oluşturulması çok önemlidir. Aksi takdirde birey fikirlerini hem sunma hem uygulama noktasında zorluklar yaşar. Daha önce yapılmış çalışmalarda bireyin yenilikçi iş davranışının performans ve verimlilik artışını da sağladığı belirlenmiş. Yenilikçi iş davranışının hayati olduğu günümüz ortamında bu davranışın bazı faktörlerle desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle birey-örgüt uyumunun sağlanması, çalışanların örgüt amaçları doğrultusunda daha fazla çaba, tecrübe, bilgi kullanmasına ve motivasyonlarının artmasına yol açmakta bu durumda iş üretkenliği olumlu yönde etkilenebilmektedir.

246 HASTANE ÇALIŞANI ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİNİ OLUŞTURDU

- Yenilikçi iş davranışı iş üretkenliği ilişkisini ortaya koyarken örneklemi nasıl tespit ettiniz. Araştırmanızı nerelerde ve nasıl yaptınız?

Araştırmamızda, yenilikçi iş davranışı iş üretkenliği ilişkisi irdelenerek birey-örgüt uyumunun bu ilişkideki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştı. Bu amaçla, özel sektör hastanelerinden, Sağlık Bakanlığı sınıflaması temel alınarak, teknolojik yeterlilik, otelcilik hizmeti, hizmet sunduğu alanlar, yatak sayısı gibi özellikler dikkate alınarak 3 tabakaya ayrılan hastanelerden A sınıfı (en iyi özelliklere sahip) olarak nitelendirilen hastaneler araştırmaya dahil edildi. Bu hastanelerden araştırmaya katılmayı kabul eden 3 özel hastaneden toplam 246 hastane çalışanı araştırmanın örneklemini oluşturdu.
 
LİTERATÜRE BU YÖNDE KATKIDA BULUNMAK İSTEDİK
 
- Bu araştırmayı yapmak için neden sağlık sektörünü tercih ettiniz?
           
            Yenilik ve yenilikçi iş davranışının sektöre göre gerekli görülme, algılanma, uygulanma ve değerlendirme farklılığı bulunmaktadır. Yenilikçi iş davranışı dendiği zaman genellikle teknolojik yeniliklerin yoğun olarak kullanıldığı bilişim veya yeniliğe dayalı üretim yapan işletmeler akla gelmektedir. Aslında yenilik sadece bu sektörlerde değil tüm alanlarda önemli bir konudur.Bu yönde çalışmamızda hem yenilikçiliğin her sektörde önemli olduğunu vurgulamak hem de bu tip araştırmaların az yapıldığı kendine özel bazı niteliklere sahip olan sağlık sektörünü ele alarak literatüre bu yönde katkıda bulunmak istedik. Bu da araştırmamızın önemini artıran en önemli husus oldu.

HASTANELERDE OLDUKÇA FAZLA MESAİ HARCADIK

-Araştırmayı yaparken karşılaştığınız zorluklar nelerdir?
 
Her şeyden önce araştırma ülkemizde üzerinde daha çok çalışılması gereken bir sektör olan sağlık sektöründe yapıldı. Bilindiği gibi sağlık çalışanları ülkemiz çalışan nüfusun önemli bir oranını teşkil etmektedir. Bu sektör çalışanları kalifiye ve iyi eğitimli olan çalışanlardan hastabakıcılık hizmetlerine, laboratuvar çalışanlarından tıbbi teknisyenliğe kadar çok çeşitli özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır. Sektör çalışanları oldukça yoğun şartlar altında çalıştıklarını da hepimiz biliyoruz. Çalışmamızı yaparken özellikle anketlerin gerekli yerlere ulaştırılması hususunda bir takım zorluklarla karşılaştık. Anketlerin cevaplandırılması esnasında hatalı cevaplamalarla karşılaştık. Anketlerin toplanması esnasında da yine geri dönmeyenler oldu. Tabi bunlar bir araştırmada karşılaşılan genel sorunlar. Herkes gibi bizde bunları yaşadık, ancak bizim incelediğimiz sektörde çalışanların çok yoğun çalışmaları ve örneklemdeki herkesle aynı anda görüşememek en büyük zorluklardandı. Bu sebepten araştırma kapsamındaki hastanelerde oldukça fazla mesai harcadık. Tabi bu arada araştırmayı tek başıma yapmam oldukça zordu. Araştırmayı birlikte yaptığım değerli hocam Sayın Prof.Dr. Uğur Yozgat, Yrd.Doç.Dr. Emre İşçi ve Sabriye Akpınar’a da katkı ve yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim.

POZİTİF YÖNDE BİR İLİŞKİ SAPTANMIŞTIR
 
-Araştırmanın sonucunda elde ettiğiniz bulguları kısaca paylaşır mısınız?
 
Araştırma sonucunda, yenilikçi iş davranışı ile birey örgüt uyumu ve iş üretkenliği arasında pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. Bir başka deyişle kısaca, yenilikçilik ile iş üretkenliği ilişkisinde birey-örgüt uyumunun olumlu yönde etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Sonuç olarak araştırmamız sadece belli bir konuyu ve belli bir örneklemi kapsamaktadır. Yenilik konusu günümüzde çok önemli bir konudur ve bu konuda farklı sektörlerde yapılacak araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu araştırmalardan elde edilecek sonuçlar bulguların genellenebilirliğini arttıracaktır.

www.bogazicigundem.com